Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemeen

Huismuziek Twente heeft een in 1995 statutair vastgelegde relatie met de landelijke vereniging van Huismuziek.

Het lidmaatschap van de verenigingen is echter gescheiden. Wie lid wordt van de landelijke vereniging kan inschrijven op landelijk georganiseerde cursusactiviteiten. Meer informatie kunt u vinden op www.huismuziek.nl

 

Contributie Huismuziek Twente

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

De contributie wordt jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en bestaat uit 3 mogelijkheden:

  1. alleen lidmaatschap                                                  €   30,00

      hiermee ben je welkom op de ledenvergadering en de open ensembledagen

  1.  Lidmaatschap en deelname in een speelgroep        € 200,00
  2.  Lidmaatschap en deelname in twee speelgroepen   €370,00 

Genoemde prijzen gelden voor 2024

Jaarlijks ontvangt u een nota van de penningmeester. In overleg met de penningmeester kan een betalingsregeling worden getroffen.

 

Huismuziek Twente en uw privacy

 

Huismuziek Twente is net als alle andere verenigingen voor de bescherming van uw privacy gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een regeling van de Europese Unie die sinds 25 mei 2018 in Nederland geldig is.

Het lidmaatschap van Huismuziek Twente betekent onontkoombaar dat de vereniging over een aantal van uw persoonsgegevens beschikt en die verwerkt en gebruikt, maar dat mag alleen wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

 

Wij bewaren en gebruiken van onze leden de volgende gegevens: 

 -    namen met voorletters, geboortenaam, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres, welk instrument bespeeld wordt en aan welke groep(en) deelgenomen wordt.

 

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende zaken: 

-    wij sturen e-mails naar alle leden

-    wij sturen ons digitale blad INTERVAL aan alle leden

-    op onze website vermelden wij sommige gegevens van bestuursleden, (gast)dirigenten, soms met een foto.

-    op de website plaatsen we af en toe ook foto’s van leden tijdens speeldagen of -middagen.

 

Verder geldt uitdrukkelijk dat we de gegevens alleen mogen gebruiken voor het doel waarvoor de vereniging ze ooit heeft verkregen, i.c. het in groepsverband musiceren.

De vereniging deelt geen gegevens met derden en bij opzegging van het lidmaatschap worden al uw gegevens direct verwijderd.

Voor personen die binnen de vereniging deze gegevens verwerken of gebruiken, geldt een geheimhoudingsplicht.

 

Als u lid wilt worden maar u hebt toch bezwaar tegen deze privacyregels, dan kunt u dit bespreken via de ledenadministratie: thijsweststrate@yahoo.com